Privacy- en cookiebeleid

1. Privacy van de bezoeker van de website

 

Algemeen:

 

Als je de website www.carojo.shop gebruikt, geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Omdat wij de privacy van elke bezoeker op deze website respecteren, vinden we een beleid daaromtrent noodzakelijk.

Jouw persoonsgegevens worden (geautomatiseerd) verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’van 25 mei 2018) en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Carojo Glascreaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens (dit zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals: zie volgend punt) worden gebruikt voor een specifiek doel (onze dienstverlening, informatieverstrekking en eventueel reclame/marketing) met volgende rechtsgronden:

 • Contactformulier: om aan je vraag te voldoen en /of een antwoord te geven.

 • Aankoopformulier: om je aankoop te kunnen verwerken, de gewenste producten te leveren en je andere producten te kunnen tonen die je misschien interesseren.

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen. Hieronder kunnen vallen:

 • Voornaam en naam

 • E-mailadres

 • Woonadres

 • Werkadres

 • Telefoonnummer

 • BTW-nummer

 • ID-nummer

 • IP-adres

 

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie - niet aangeduid met * - kan nuttig zijn, maar is niet absoluut noodzakelijk. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

 

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen (een kopie) en in te kijken,

 • te (laten) wijzigen,

 • te (laten) schrappen.

 

Als je de wijzigingen of schrappingen zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Iedere aanvraag dient te worden vergezeld van een kopie van een geldige identiteitskaart, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan opgenomen worden.

U heeft het recht te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, als aan één van volgende voorwaarden is voldaan:


– als U de nauwkeurigheid van gegevens betwist (en alleen zolang als het duurt om de nauwkeurigheid te verifiëren);
– als de verwerking onrechtmatig is en u beperking verzoekt (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op het wissen van gegevens);
– als Carojo Glascreaties de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar uw persoonsgegevens vereist voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
– als U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Hoe laat je je rechten gelden?

Je kan een eenvoudig verzoek mailen naar carojo@telenet.be of je kan het contactformulier gebruiken.

 

Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die je wenst te schrappen of wijzigen.

 • E-mailadres van de persoon die je wenst te schrappen of wijzigen.

 • Welke wijzigingen je wilt doorvoeren en/of je wilt dat de persoon geschrapt wordt.

 

Zo verwerken we jouw gegevens:

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerker (die ook de GDPR-regels naleeft), die in dit geval ook de verwerkingsverantwoordelijke is:

 

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden tot maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Persoonsgegevens die door Carojo Glascreaties worden gebruikt voor direct marketing, worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang Carojo Glascreaties denkt dat u voordeel heeft van haar berichten. De gegevens zullen maximaal gedurende 1 jaar na het laatste gebruik worden bijgehouden.

Indien u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens en een dergelijk bezwaar gegrond is, dan verwijdert Carojo Glascreaties uw persoonsgegevens uit haar databases.

Het voorgaande zal Carojo Glascreaties er evenwel niet van weerhouden om informatie en inhoud te bewaren voor wettelijke doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, de uitoefening of verdediging van een juridische claim, bewijsdoelstellingen, back-up, administratie en de uitvoering van andere wettelijke rechten en verplichtingen die op Carojo Glascreaties rusten.

Doorgifte aan derden:

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. boekingsoftware, verkoopsoftware …);

Als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, worden je persoonsgegevens gedeeld met derden. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging van gegevens:

 

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens Carojo Glascreaties jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie. Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Als het nodig is worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd en geëncrypteerd. De systemen worden geregeld getest en geëvalueerd.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens:

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.

Facebook, Twitter en andere sociale media:

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst - bij gebruik - een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen. Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen:

Deze privacyverklaring kan wijzigen in functie van de actuele nationale wetgeving. Wij passen de regels en voorwaarden dan aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. We nodigen je dus uit om geregeld opnieuw een kijkje te komen nemen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Klachten:

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch vragen of klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan carojo@telenet.be zodat we een oplossing kunnen zoeken.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites:

​​

2. Privacy in de andere richting, bescherming van de gegevens van de website-eigenaar:

Inhoud van de website:


Alle auteursrechten, ontwerprechten en intellectuele eigendomsrechten die bestaan in onze ontwerpen, producten, beelden, teksten en vormgeving van deze website en webcatalogus zijn en blijven eigendom van Carojo Glascreaties. Iedere reproductie, herhaling of aanpassing, ieder gebruik op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen inbreuken, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

De toegang tot de website en het gebruik ervan zijn strikt persoonlijk. Deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, zullen niet gebruikt worden voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Websitebeheer:


Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of gedeeltelijke website

 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren. Technische wijzigingen zijn hiertoe mogelijk.

Verantwoordelijkheden:


De beheerder is niet verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website. De wijze waarop men verbinding zoekt met de website is de verantwoordelijheid van de bezoeker. Deze dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om zijn apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen een bezoeker worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

 • Vanweg het schenden van de voorwaarden van deze Privacy Policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die de bezoeker zelf oploopt, dan wel derden of de apparatuur opgelopen als gevolg van verbinding met of het gebruik van de website. Acties tegen de beheerder als gevolg hiervan worden dan ook ongegrond verklaard. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van een bezoek aan deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op de bezoeker te verhalen.

Commerciële aanbiedingen:

Mogelijks zal Carojo Glascreaties commerciële aanbiedingen versturen.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kan u dit laten weten (zie hierboven).

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik ervan alsook van iedere daad die in een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in dergelijk geval niet verantwoordelijk.

 

Diverse bepalingen m.b.t. de dienstverlening:

 • Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor het publiceren van fouten en weglatingen in deze website en webcatalogus.

 • De maten van de ontwerpen op de webcatalogus zijn bij benadering en geven enkel een indicatie, afhankelijk van de leverancier kunnen deze maten variëren.

 • Alle producten zijn onderworpen aan leverbaarheid.

 • Omwille van technische redenen kunnen kleurverschillen optreden tijdens de productie van de juwelen en sieraden.

 • Kleurweergave is net zo nauwkeurig als het computerscherm weergave toelaat.

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame. Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen. Dit moet je uiteraard aanpassen als je wél tracking-cookies gebruikt. Cookies weigeren kan de toegang tot bepaalde diensten van de website wel in de weg staan.